KVKK Aydınlatma Metni

1. GİRİŞ

İşbu Aydınlatma Metni, İlkeli Temsil olarak yürüttüğümüz web sitesi üyeliği, eğitimler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, bülten ile bilgilendirme ve sair etkinliklere ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE BUNLARIN İŞLENME AMAÇLARI

 • İlkeli Temsil ile paylaşmış olduğunuz:
 • Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi
 • İletişim Verisi: Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi ibaret olan kişisel verileriniz (hepsi birlikte “Kişisel Veriler”),
 • Söz konusu Kişisel Veriler’in içeriğinde tarafımızca herhangi bir değişiklik yapılmadan ve paylaştığınız (veya zaman zaman güncellediğiniz) şekliyle,
 • Aşağıda sayılan amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde İlkeli Temsil tarafından işlenmektedir:
 • Bülten gönderilmesi

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Tarafımıza sağladığınız (ve yukarıda tanımlanan) Kişisel Veriler:
(a)İlkeli Temsil’in işbirliği yaptığı veya İlkeli Temsil’in (bulut (cloud) hizmeti, sunucu (server) hizmeti ve sair hizmetler de dâhil olmak üzere) her türlü hizmet sağlayıcılarına, aracılarına, tedarikçilerine, danışmanlarına, bağlı ya da yan kuruluşlarına ve sair kişi veya kuruluşlara ve bunların mensuplarına, bağışçılarına, üyelerine, yetkililerine, gönüllülerine ve çalışanlarına, yalnızca yukarıda Madde 2 (İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları) tahtında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve söz konusu amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılmaktadır.

Ek olarak belirtmek isteriz ki, Kişisel Veriler, (i) Türkiye Cumhuriyeti kanunları, Türk mahkemelerinin kararları, düzenleyici veya denetleyici kurumların kural veya düzenlemeleri uyarınca veya (ii) herhangi bir adli kovuşturmaya ilişkin olarak paylaşılması zorunlu olduğu takdirde, söz konusu kişi veya kurumlar ile paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN VE AKTARILMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Veriler, İlkeli Temsil tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 5 kapsamında Etkinlikler’in yerine getirilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olma, Etkinlikler’e ilişkin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olma ve sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olarak İlkeli Temsil meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması sebebiyle ve sebeplerin yanı sıra tarafımıza sağlayacağınız veya sağlamış olduğunuz açık rızanıza istinaden, bilişim sistemleri üzerinden otomatik olarak, veri kayıt sistemi aracılığıyla olmakla beraber manuel olarak ve KVKK Madde 4 tahtında belirtilen:
(a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(b) doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(c) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(d) işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve
(e) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
ilkeleri gözetilerek işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca:

 • İlkeli Temsil tarafından kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinizin, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren hukuki sebeplerin kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 • Yukarıdaki (iv) veya (v) numaralı paragraflar kapsamındaki istemlerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen kişisel verilerinizin, münhasıran (yalnızca) otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi dolayısıyla sizin aleyhinize bir sonuç ortaya çıktıysa, söz konusu sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, söz konusu zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınız çerçevesinde tarafımıza iletmek istediğiniz talep ve itirazlarınızı web sitemizde yer alan iletişim formu ile paylaşabilirsiniz.